Informacja dla zamawiającego telefonicznie

transport medyczny oraz lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe

Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., której siedziba znajduje się pod adresem: ul. Kordylewskiego 4, 31-542 Kraków

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu planowania i realizacji transportu medycznego oraz lekarskich i pielęgniarskich wizyt domowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:

– Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 ze zm.),

4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem danych osobowych oraz przez podmioty trzecie trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późni. zm.). Nagrania rozmów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 20 lat.

6. Pacjenci posiadają prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług. W razie nie podania danych osobowych, usługa transportu medycznego, wizyty domowej lekarskiej lub pielęgniarskiej nie zostanie zrealizowana;

8. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: rodo@opc.med.pl